KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Både staten og sterke private pengeinteresser tok over desse verdiane til lita eller inga betaling til dei som åtte ressursane. Det førde til fonedring og utarming av dei som livberga seg der desse ressursane fanst.

Det førde også til at innhaldet i omgrepet demokrati i vårt land endra seg vesentleg. Det bør vera eit tema som vert nærare drøfta når 200-års jubileet for grunnlova skal feirast. Dei metodane som vart nytta for å få til denne overføringa av verdiar har også parallellar når ein skal vurdera utviklinga intenasjonalt.

Korleis kunne detta bera til?

Denne utviklinga tok til for alvor for vel hundre år sidan da det vart oppdaga at naturresursar som vassfall, bondeeigde mineral og noko seinare, lokalitetar for fiskeoppdrett og areal for utbyggingsforemål var særs verdifulle. Det som skjedde under krigen og tida etter førde til at denne utviklinga i særleg grad skaut fart.

Utviklinga vert skildra og drøfta med utgangspunkt i det som skjedde i lokalsamfunn på strilelandet og korleis einskildgrupper av menneske og enkeltpersonar som budde på slike stader opplevde dette.

Det er ikkje noko fint bilete som vert teikna